COMBINING HERITAGE WITH
INNOVATIVE LEGAL APPROACH

FIRM PROFILE

Dündar Law Firm – based in Istanbul, active all around Turkey – advises clients on various aspects of Intellectual and Industrial Property Law, Unfair Competition Law, IT Law and Data Protection, Advertising and Labelling and Domain Name Disputes.

Through many years of legal experience combined with local business insight and creative thinking, our team provides elaborate, accurate and practical solutions to complex issues.

We do not only work for our clients but with our clients with utmost commitment to protect their highly valued intellectual and industrial property assets.

TEAM

Ömer DÜNDAR

Attorney at Law

Esra TER ÇAVUŞLAR

Attorney at Law

Gizem KUKUK

Attorney at Law

Mehmet Batuhan ÖTKÜN

Attorney at Law

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine azami hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”); 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından iş başvurusu yapan çalışan adaylarının işlenen kişisel verilerinin (“Kişisel Veriler”) ne şekilde ve hangi amaçlarla toplandığını, işlendiğini, kimlerle hangi amaçlarla paylaşılabileceğini açıklamaktadır.

“Kişisel Veri(ler)” Kanun’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmakla birlikte, işbu Aydınlatma Metni’nde Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileri ifade etmektedir.

Bu kapsamda, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından Kişisel Veriler her koşulda aşağıdaki kurallara uygun olarak işlenecektir:

–       Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

–       Paylaşılan kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel halini koruyarak,

–       Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

–       Burada belirtilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

–       İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde.

 

 

1.    VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri sorumlusu, tescilli merkezi 1.Levent Büyükdere Cad. A Blok No.173 Kat:11 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu’dur.

2.    VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Özgeçmişiniz içerisinde sizin tarafınızdan alenileştirilen aşağıdaki kişisel verileriniz İnsan Kaynakları Departmanı tarafından işlenmektedir.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İÇERİĞİ

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, doğum tarihi

İletişim Verisi

E-posta adresi ve cep telefon numarası

Mesleki Deneyim Verisi

Alınan eğitim ve seminerler, daha önceki iş yerleri ve iş deneyimleri, mezun olunan okullar, yabancı dil bilgisi, yetenekler, sertifikalar, meslek bilgisi.

Yukarıda sayılan kişisel veriler haricindeki kişisel verinizi özgeçmişinizde yer vermemenizi ve Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ile paylaşmamanızı öneririz.

Bizlerle, özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda referans olarak gösterdiğiniz 3. kişilerin bilgilerini paylaşmanız halinde bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu ve ilgili kişilerin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun da şahsınıza ait olduğunu önemle belirtmek isteriz.

3.    KİŞİSEL VERİLER’İNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 • Yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında;
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından yapılan araştırmalar sırasında;
 • Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu’nun internet sitesinde yer alan “kariyer” kısmından öz geçmişinizin paylaşılması halinde.
 
 
 
 
 

4.    KİŞİSEL VERİLER’İNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE AMAÇLARI

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu olarak Kişisel Veriler’inizi aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işleyeceğiz:

 • Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek;
 • Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak;
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek;
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak; ve
 • Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu’nun uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, sınırlı hallerde, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu için yapılan çalışmalara yönelik gerekli olması ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde ve Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istisna kapsamında kalmadığı müddetçe ilgili kişinin açık rızasına bağlı olarak işlenecektir. Açık rızaya tabi olunan hallerde, ilgili kişiler açık rızalarını Kanun’un 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahiptir.

Aydınlatma Metni kapsamındaki Kişisel Veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca işlenmekte olup söz konusu Kişisel Veriler’in işlenmesi açık rızaya tabi değildir.

 

 

 

5.    KİŞİSEL VERİLER’İNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi kanundan doğan yükümlülüklere uymak ve/veya iş görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde iş akdi gereğince sorumluluklarını ifa etmek için rızanız alınmadan emniyet birimleri, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile kanunlarla yetkili kılınan kamu kurumları dâhil üçüncü kişilere aktarabilir veya açıklayabilir. Türkiye’de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Türkiye içerisindeki veri aktarımının yasal dayanakları Kanun’un 8/2 maddesinin (a) bendine istinaden Kanun’un 5/2. maddesinin (a), (c) ve (ç), (e) ve (f) bentleridir.

Ek olarak, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu’ nun elektronik ortamdaki yazışmalar için kullanmakta olduğu sunucular yurt dışında bulunmaktadır. Bu nedenle, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu’na ait her türlü araç ile yapmış olduğunuz yazışmalar ve görüşmeler ile kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmış olursunuz. Kişisel Verileri’nizi Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu’ na telefon ile ulaşarak veya tercih edeceğiniz sair yollar ile aktarabilmeniz mümkündür.

Aydınlatma Metni’nde sayılan Kişisel Veriler’in gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm idari ve teknik önlemler Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından alınmakta olup gerekli olandan daha fazla veri aktarımı gerçekleştirilmeyecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istisna kapsamında kalmadığı müddetçe ilgili kişinin açık rızasına bağlı olarak aktarılabilecektir. Açık rızaya tabi olunan hallerde, ilgili kişiler açık rızalarını Kanun’un 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahiptir. Aydınlatma Metni kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veriler haricindeki diğer kişisel verilerin aktarılması, Kanun’un 8. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca açık rızaya tabi değildir.

 

 

6.    KİŞİSEL VERİLER’İNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından işlenen Kişisel Veriler, işleme amaçlarının gerektirdiği ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun sürelerle saklanmaktadır. İş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri başvuru tarihinden itibaren ilk imha periyoduna kadar (en fazla 6 ay) saklanmaktadır. İş başvuru formları, belgeleri İnsan Kaynakları ve Personel Özlük İşleri Birimi tarafından şirketin yurtiçinde bulunan serverında elektronik ortamda saklanmaktadır. Başvuru sırasında alınan veriler ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 

7.    İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARININ NELER OLDUĞUNU VE BU HAKLARI NASIL KULLANABİLECEKLERİ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

–       Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

–       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

–       Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

–       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

–       Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–       Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini / yok edilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–       İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

–       Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak 1.Levent Büyükdere Cad. A Blok No.173 Kat:11 Şişli / İstanbul adresine veya omer.dundar.1@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Başvuruda bulunanın ilgili kişi olması halinde başvuru; ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermelidir.

Başvuruda bulunan kişi başkası adına hareket ediyor ise, bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda başvuru; başvuruda bulunan kişinin ve ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermelidir.

Ayrıca ilgili kişiler, Kurul’a şikâyet hakkını kullanmak amacıyla aşağıdaki iletişim bilgileri ile talepte bulunabilirler:

Adres : Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya / Ankara

Telefon: +90312-216-5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/

CLARIFICATION TEXT ON PROCESSING AND PROTECTION OF PERSONAL DATA FOR EMPLOYEE CANDIDATE

To whom it may concern,

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  shows utmost sensitivity to the privacy and security of your personal data. In this scope, this clarification text on processing and protection of personal data (“Clarification Text”) explains how and for what purposes the personal data of the employee candidate who is applying for a job (“Personal Data”) is collected, processed and shared with third parties by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  within the scope of the provided services under the Turkish Law on the Protection of Personal Data numbered 6698 (“Law”) and relevant legislation.

Personal Data” is defined as any information that relates to an identified or identifiable natural person as per the Law. In this Clarification Text, it refers to the personal data processed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  acting as a data controller.

In this scope, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  shall process the Personal Data in accordance with the following principles in any circumstances:

–       Lawfully and fairly,

–       Accurately and by keeping up to date where necessary  

–       For specified, explicit and legitimate purposes,

–       Adequately, relevant and limited to what is necessary in relation to the processing purposes as mentioned herein,

–       By keeping within the scope of the relative legislation or under necessary conditions of data processing and aims for the purposes of processing.

1.    THE DATA CONTROLLER’S IDENTITY

The Data Controller is Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu, having its registered office at 1. Levent Büyükdere Cad. A Blok No.173 Kat:11 Şişli / İstanbul.

2.    PERSONAL DATA COLLECTED BY THE DATA CONTROLLER

The following personal data, which are made public by you in your resume, are processed by the Human Resources Department.

CONTENT OF THE COLLECTED PERSONAL DATA

Identity Data

Name, surname, date of birth.

Contact Data

E-mail address and mobile telephone number.

 

Professional Experience Data

Training and seminars, previous workplaces and work experiences, graduated schools, foreign language knowledge, skills, certificates, professional knowledge.

We recommend that you do not include your personal data in your resume other than the above-listed personal data and do not share with Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu .

We would like to state that if you share with us the information of third parties that you refer to in your resume or other sources, it is your responsibility to inform these people and to obtain their explicit consent if it is required by law, and that you are responsible for all requests and claims to the contrary by the data subjects.

3.    METHODS FOR COLLECTING OF PERSONAL DATA

Your personal data may be collected by the following methods and ways:

·         In cases where face-to-face interviews are conducted, during interview;

·         During the checks to confirm the accuracy of the information submitted by the candidate and researches made by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ; and

·         In cases where your resume is shared on the “career” section of Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’s website.

4.    THE PURPOSES OF AND LEGAL GROUNDS FOR PROCESSING PERSONAL DATA

As Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu, we shall process your Personal Data for the purposes and the legal basis that are mentioned below:

·         To evaluate candidates’ qualifications, experience and interest and their suitability for the open position;

·         To check the accuracy of the information conveyed by the candidates or to contact third parties and do research about the candidate if necessary;

·         To communicate with the candidate about the application and recruitment process;

·         To meet the requirements of the relevant legislation or the demands of authorized institutions or organizations; and

·         To develop and improve the recruitment principles that Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu applies.

Special Categories of Personal Data shall be processed in limited cases depending on the explicit consent of the data subject and to the extent where it is necessary for the services for Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu or mandatory for fulfilling Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’s obligations provided that such information is not within the scope of the exception specified in sub-paragraph 3 of article 6 of the Law. In cases where explicit consent is required, the data subject may always withdraw her/his consent according to article 7 of the Law.

Within the scope of this Clarification Text, Personal Data other than Special Categories of Personal Data shall be processed as per sections (a), (c), (ç), (e) and (f) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law and processing of such Personal Data shall not be subject to the explicit consent.

5.    TO WHOM AND FOR WHAT PURPOSES YOUR PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED

In order to comply with the obligations arising from the law and/or to fulfill its responsibilities in accordance with the employment contract, in cases where you are employed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu may transfer or disclose your above-mentioned Personal Data to the security units, relevant ministries and directorates and third parties including public institutions authorized by laws. Information regarding third parties and/or categories of third parties to whom your data has been disclosed in Türkiye is always open for your information and examination.

The legal bases for data transfer within Türkiye are sections a), (c), (ç), (e) and (f) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law pursuant to section (a) of the sub-paragraph 2 of the article 8 of the Law.

In addition, the servers that Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu uses for electronic correspondence are located abroad.  Therefore, you transfer your personal data abroad through correspondence and interviews you have made with all kinds of tools that belong to Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu. It is possible to transfer your Personal Data to Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu by contacting via telephone or other ways that you prefer.

All necessary administrative and technical measures are taken by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu to ensure the confidentiality and security of Personal Data listed in the Clarification Text, and no more data will be transferred than necessary.

Special Categories of Personal Data may be transferred with data subject’s explicit consent if it is not in scope of the exception that is regulated in sub-paragraph 3 of article 6 of the Law. In cases where explicit consent is required, the data subject has the right to withdraw their express consent at any time according to the article 7 of the Law. Transfer of other personal data other than Sensitive Personal Data within the scope of Clarification Text, is not subject to explicit consent according to section (a) of sub-paragraph 2 of article 8 of the Law.

6.    RETENTION PERIOD OF YOUR PERSONAL DATA

The Personal Data processed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu shall be kept for the periods which the purposes of processing require, specified in the applicable legislation. Personal data of job applicants are kept from the date of application until the first destruction period (maximum 6 months).  Job application forms and documents are stored electronically on the Company’s domestic server by the Human Resources. The data received during the application is deleted or destroyed in the first destruction period.

 

7.    THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT ON PERSONAL DATAS AND HOW THEY CAN USE THESE RIGHTS

Within the scope of article 11 of the Law, data subjects have a right to:

–      Learn whether his/her personal data has been processed,

–      Request information if her/his personal data has been processed,

–      Learn the purposes of such processing of personal data and whether processed data is being used in accordance with these purposes,

–      Learn the third persons to whom her/his personal data has been transferred within or outside the country,

–      Request correction in case the processing of her/his personal data is incomplete or inaccurate and request notifying to the third parties to whom the personal data is transferred,

–      Pursuant to the article 7 of the Law, request the erasure or destruction of her/his personal data and request notifying to the third parties to whom the personal data is transferred,

–      Object to negative consequences about her/him that is concluded as a result of analysis of the processed personal data exclusively by automatic means,

–      Request claim indemnification if she/he suffered damages due to illegal processing of your personal data.

To exercise your above-mentioned rights, please send a mail to 1. Levent Büyükdere Cad. A Blok No.173 Kat:11 Şişli / İstanbul or send an email to omer.dundar.1@hs01.kep.tr  in writing. If the conducting of the requests needs any additional costs, such costs will be reflected to the applicants by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu subject to the price list determined by the Turkish Personal Data Protection Authority (“Authority”).

In case the application made by the data subject directly, the application should contain her/his name, surname, Turkish ID number (passport number for foreigners), address to convey the response and documents evidencing the identity.

In case the application made by third party who acts on behalf of the data subject, such person should be specifically authorized on this matter and should submit any document as a proof of representing her/his authority. In this case, the application should contain the names, surnames, Turkish ID numbers (passport numbers for foreign persons), addresses to convey the response of both the applicant and the data subject and documents evidencing their identities.

Moreover, data subjects may send a request to exercise their right to complaint before the Authority with the contact information below:

Adress: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad.

1407. Sok. No: 4 06520 Balgat- Çankaya / Ankara

Phone Number: +90312-216-5000

Website: http://www.kvkk.gov.tr/

GİZLİLİK POLİTİKASI 

 1. GİRİŞ 

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermektedir. Bu doğrultuda işbu Gizlilik Politikası (“Politika”); Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından aşağıda sayılan kişilerin kişisel verilerinin ne şekilde ve hangi amaçlarla toplandığını, işlendiğini ve üçüncü kişilerle paylaşıldığını açıklamaktadır: 

 • Gerçek kişi müvekkiller/hizmet alan kişiler ve/veya gerçek kişi potansiyel müvekkiller/hizmet alan kişiler ile tüzel kişi müvekkillerin/hizmet alan kişilerin ve/veya potansiyel müvekkillerin/hizmet alan kişilerin irtibat kişileri; 
 • Dava veya sunulan diğer hizmet süreçleri esnasında edinilen ve söz konusu süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için gerekli olan gerçek ve/veya tüzel kişiler ve bu kişilerin irtibat kişileri; 
 • Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’na mal veya hizmet sağlayan gerçek kişi tedarikçiler ve tüzel kişi tedarikçilerin irtibat kişileri; 
 • Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu internet sitesi (“www.dundar.legal/) kullanıcıları; 
 • İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen kişiler; 
 • Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’nun hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler. 

“Kişisel Veri(ler)” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmakla birlikte, işbu Politika’da Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. 

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu; işe alım süreçleri, yerine getirdiği hizmetler, gönderdiği bilgilendirme mesajları bakımından ve sair sınırlı hallerde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. 

Bu kapsamda, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’un veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Veriler’i işlediği konular bakımından Politika’da yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Müvekkillerin talepleri doğrultusunda veri işleyen sıfatıyla gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri Politika kapsamı dışındadır. Bu faaliyetler konusunda gerekli bildirimler veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ilgili müvekkiller tarafından yerine getirilmelidir. 

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  tarafından Kişisel Veriler her koşulda aşağıdaki kurallara uygun olarak işlenecektir: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 
 • Paylaşılan kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel halini koruyarak, 
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, 
 • Burada belirtilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dâhilinde. 

 

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Veri Sorumlusu, 1. Levent, Büyükdere Cad. A Blok No.173 Kat.11 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Zincirlikuyu V.D. nezdinde 17606352594 vergi numarası ile kayıtlı olan Av. Ömer Dündar’dır. 

 

 1. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER 

TOPLANAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE İÇERİĞİ 

Kimlik Verisi 

Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, cinsiyet, doğum tarihi ve yeri, medeni hali, imza, pasaport numarası, uyruk bilgisi, unvanı/pozisyonu. 

İletişim Verisi 

Ev veya işyeri adresi, e-posta adresi, ev ve işyeri ile cep telefon numarası. 

 

Finansal Veriler 

Finansal hareket bilgileri, borç bakiyesi ve alacak bakiyesi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi, fatura detayları, ödeme geçmişi, ticari ve hukuki ödeme yükümlülükleri. 

Mesleki Deneyim Verisi 

Alınan eğitim ve seminerler, daha önceki iş yerleri ve iş deneyimleri, mezun olunan okullar, yabancı dil bilgisi, yetenekler, sertifikalar, meslek bilgisi. 

İşlem Güvenliği Verisi 

Log kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri. 

Cihaz Verileri 

Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) ve bir cihaza bağlı diğer veriler ile “www.dundar.legal” web sitemizin kullanımına dair veriler. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

Dinî inanç bilgisi ve kan grubu bilgisi (eski T.C. nüfus cüzdanı nedeniyle), ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri biyometrik fotoğraf. 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler; sınırlı hallerde, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından verilen hizmetler için gerekli ya da yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu ölçüde ve Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istisna kapsamında kalmadığı müddetçe ilgili kişinin açık rızasına bağlı olarak işlenecektir. Açık rızaya tabi olunan hallerde, ilgili kişiler açık rızalarını Kanun’un 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahiptir. 

 

Politika kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veriler haricindeki diğer Kişisel Veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca işlenmekte olup söz konusu Kişisel Veriler’in işlenmesi açık rızaya tabi değildir. 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Yukarıda belirtilen Kişisel Veriler’iniz Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’na ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır. Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE AMAÇLARI  

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu olarak Kişisel Veriler’inizi aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işleyeceğiz: 

İlgili Kişi 

İşlenen Kişisel Veri Kategorisi 

Veri İşleme Amacı 

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi 

Müvekkiller/hizmet alan kişiler 

-Kimlik Verisi 

-İletişim Verisi 

– Özel Nitelikli Kişisel Veriler (istisnai hallerde işlenmektedir) 

 

 • 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  tarafından müvekkillerinin/ hizmet alan kişilerin fikri ve sınai haklarının korunması keza patent, ek patent, faydalı model, marka, telif hakkı, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları, endüstriyel tasarım ve alan adı gibi fikri ve sınai hakların ihlal edilmesi/ ihlal edildiğinin düşünülmesi sebebiyle  doğan/ doğacak olan uyuşmazlıkların çözümü için dava sürecini yürütmek, sulh görüşmelerini sürdürmek, talep edilen diğer hizmetleri vermek  ve Türkiye’deki adli ve idari makamlar, hakemler, arabulucular, uzlaştırmacılar, noterlikler nezdinde yapılan tüm gerekli işlemleri gerçekleştirmek. 

 

 • Mevzuattan kaynaklanan arşivleme ve Türkiye’deki adli ve idari makamlar dahil yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için ve mevzuata uyumluluk prosedürlerinin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileri kaydetme zorunluluğu bulunan hallerde. 

 

 • Veri kaybının önlenebilmesi için; kopyalama/yedekleme yapılması ve sistemsel ve/veya fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi. 

Kanun’un m.5 f.2 (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin gerekli olması. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (e) bendi uyarınca, hakkın tesisi ve kullanılması için gerekli olması. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (f) bendi uyarınca, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Müvekkiller/hizmet alan kişiler 

Finansal Veriler 

 • Hizmetlerden kaynaklanan finansal işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve muhasebe faaliyetlerin yürütülmesi. 

Kanun’un m.5 f.2 (a) bendi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin gerekli olması. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (e) bendi uyarınca, hakkın tesisi ve kullanılması için gerekli olması. 

 

Tedarikçiler 

-Kimlik Verisi,  

                                  -İletişim Verisi, 

 

-Finans Verisi 

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi. 

 

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi. 

 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi. 

 

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi. 

 

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi.  

 

 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi. 

 

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi. 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması. 

 

Tedarikçiler 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

 • Yalnızca tedarikçi firmalar ile sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi tarafından ibraz edilen imza sirkülerinde dayanak belge olarak eski T.C. kimlik fotokopisinin yer alması nedeniyle. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması. 

 

İnternet Sitesi Kullanıcıları 

-Kimlik Verisi  

                                  -İletişim Verisi 

 

-İşlem Güvenliği Verisi  

 • ”www.dundar.legal”adresinde yer alan “Contact Us” bölümünden Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  ile iletişime geçilmesi halinde iletilen taleplere geri dönüş sağlanması  

Kanun’un m.5 f.2 (f) bendi uyarınca, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

Çalışan Adayı* 

-Kimlik Verisi  

                                  -İletişim Verisi 

 

-Mesleki Deneyim Verisi 

 • Adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, 

 

 • Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak, 

 

 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek 

 

 

 • Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’un uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek 

 

Kanun’un m.5 f.2 (c) bendi uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (ç) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin gerekli olması. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (e) bendi uyarınca, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin gerekli olması. 

 

Kanun’un m.5 f.2 (f) bendi uyarınca, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

*İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen çalışan adaylarına yönelik aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Kişisel Veriler; Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerin korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması veya ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması şartlarıyla işlenmektedir.  

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ 

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından işlenen Kişisel Veriler, işleme amaçlarının gerektirdiği ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun sürelerle saklanmaktadır. Kişisel Veriler’in işlenmesini gerektiren amaçların ortadan kalkması halinde, hukuken saklama mecburiyeti bulunan haller saklı kalmak üzere, Kişisel Veriler Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.  

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’na iletilen Kişisel Veriler, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde yalnızca Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından istihdam edilen avukatlar, marka/patent vekilleri ile diğer çalışanlara ve hizmetlerin yerine getirilmesi için Kişisel Veriler’in paylaşılması zorunlu olan yetkili kurum ve kuruluşlar gibi üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel Veriler Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından, yukarıda belirtilen hukuki sebepler, veri işleme amaçları ve Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde; 

 • Sözleşmenin kurulumu, süresi ve ifası boyunca iletişimin sağlanması amacıyla Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından istihdam edilen avukatlar, marka/ patent vekilleri ve diğer çalışanlara aktarılabilecektir. 
 • Müvekkillere danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, fikri ve sınai haklarının korunması, patent, ek patent, faydalı model, marka, telif hakkı, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları, endüstriyel tasarım ve alan adı gibi fikri ve sınai hakların ihlal edilmesi/ ihlal edildiğinin düşünülmesi sebebiyle  doğan/ doğacak olan uyuşmazlıkların çözümü için dava sürecini yürütmek, sulh görüşmelerini sürdürmek, talep edilen danışmanlık hizmetlerini vermek  ve diğer idari ve adli makamlar nezdinde gerekli tescil başvurularının ve tescil sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  tarafından istihdam edilen avukatlar, marka/ patent vekilleri ve diğer çalışanlara ve yetkili kurum ve kuruluşlara ve avukat-müvekkil ilişkisi bağlamında müvekkili bilgilendirme amacı ile müvekkile aktarılabilecektir. 
 • Mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye’deki adli ve idari makamlar dahil yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 
 • Veri kaybının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapılması ve sistemsel ve/veya fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla teknik bilişim hizmeti alınan tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Söz konusu kişiler; Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  ile imzaladıkları sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamak, Kişisel Veriler’i yalnızca Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  adına kullanmak ve işlemekle yükümlüdür. 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Veriler’inizi sunucuları yurtdışında bulunan Microsoft’a ait bir doküman yönetim platformu olan Sharepoint adlı bulut sistemine, yüklemek ve muhafaza etmek suretiyle Kanun’un 9/1. maddesi uyarınca açık rızanıza dayalı olarak aktarılması mümkündür. 

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’nun elektronik ortamdaki yazışmalar için kullanmakta olduğu sunucular yurt dışında bulunmaktadır. Bu nedenle, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’na doğrudan e-posta aracılığı ile ulaştığınız hallerde, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmış olursunuz. Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu ’na, Kişisel Verileri telefon ile ulaşarak veya tercih edeceğiniz sair yollar ile aktarabilmeniz mümkündür.  

Politika’da sayılan Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm idari ve teknik önlemler Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu tarafından alınmakta olup gerekli olandan daha fazla veri aktarımı gerçekleştirilmeyecektir. Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istisna kapsamında kalmadığı müddetçe ilgili kişinin açık rızasına bağlı olarak aktarılabilecektir. Açık rızaya tabi olunan hallerde, ilgili kişiler açık rızalarını Kanun’un 7. maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahiptir. Politika kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veriler haricindeki diğer kişisel verilerin aktarılması, Kanun’un 8. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uyarınca açık rızaya tabi değildir. 

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

T.C. Anayasası’nın 20. maddesine göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilere ilişkin bilgilendirilme hakkına sahiptir. Ayrıca, Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişiler aşağıda belirtilen haklara sahiptir: 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme. 

İlgili kişiler yukarıda belirtilen haklarını kullanmak amacıyla taleplerini yazılı olarak 1. Levent Büyükdere Cad. A Blok No.173 Kat:11 Şişli/İstanbul adresine veya omer.dundar.1@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta mesajı göndermek sureti ile iletebilirler. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. 

Başvuruda bulunanın ilgili kişi olması halinde başvuru; ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermelidir.  

Başvuruda bulunan kişi başkası adına hareket ediyor ise, bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olması ve yetkinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda başvuru; başvuruda bulunan kişinin ve ilgili kişinin adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklular için pasaport numarasını), cevabın iletilebilmesi için adres bilgilerini ve kimliğini tevsik edici belgeleri içermelidir. 

Ayrıca ilgili kişiler, Kurul’a şikâyet hakkını kullanmak amacıyla aşağıdaki iletişim bilgileri ile talepte bulunabilirler: 

Adres : Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat- 

Çankaya/Ankara 

Telefon : +90312-216-5000 

Websitesi : http://www.kvkk.gov.tr/ 

Son Güncelleme Tarihi: Ocak 2023 


PRIVACY POLICY 

 1. INTRODUCTION 

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   cares about the privacy of your personal data. In this scope, this Privacy Policy (the “Policy”) describes how and for what purposes the personal data of the following persons is collected, processed and shared with third parties by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  : 

 • Natural person clients/service recipient and/or natural person prospective clients/ service recipient and contact persons of the corporate clients/service recipient and/or prospective clients/ service recipient  
 • Natural and/or legal persons and their contact person acquired during litigation or other services for its proper execution of such processes; 
 • Natural person suppliers or the contact persons of the corporate suppliers which provides goods or services to Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu; 
 • Website (“www.dundar.legal/) users of Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  ; 
 • Individuals applying for job positions or contacting with us; 
 • Any other individuals about whom Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   obtains personal data. 

 

Personal Data” is defined as any information that relates to an identified or identifiable natural person as per the Turkish Law on the Protection of Personal Data numbered 6698 (the “Law”). In this Policy, it refers to the personal data processed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   that acts as a data controller. 

 

Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   acts as a data controller in relation to recruitment processes, sending informational messages, and other limited circumstances. 

In this regard, as per the Law and the relevant legislation, the information indicated in the Policy shall be applicable to the personal data processed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   that acts as the data controller. Processing activities carried out further to clients’ instructions and/or requests as a data processor fall outside of the scope of this Policy. Necessary notifications regarding such processing activities should be made by the relevant clients acting as data controllers. 

All Personal Data shall be processed in accordance with the following principles 

 • Lawfully and fairly, 
 • Accurately and by keeping up to date where necessary,  
 • For specified, explicit and legitimate purposes, 
 • Adequately, relevant and limited to what is necessary in relation to the processing purposes as mentioned herein, 
 • By keeping within the scope of the relative legislation or under necessary conditions of data processing and aims for the purposes of processing. 

 

 

 1. THE DATA CONTOLLER’S IDENTITY 

The Data Controller is Av. Ömer Dündar and recorded with Zinzirlikuyu Tax Office, under tax no. 17606352594 , having its registered office at 1. Levent, Büyükdere Cad. A Blok No.173 Kat.11 Şişli/İstanbul. 

 1. PERSONAL DATA COLLECTED BY THE DATA CONTROLLERS 

THE CATEGORY AND CONTENT OF THE COLLECTED PERSONAL DATA 

 

Identity Data 

Name-surname, Turkish ID number, name of parents, sex, place and date of birth, marital status, signature, passport number, nationality, title/position. 

Contact Data 

Residence or office address, e-mail address, home, office and mobile telephone number. 

 

Financial Data 

Information on financial transactions, debt and credit balance, IBAN number, bank account number, tax number and tax office, invoice details, payment history, commercial and legal payment obligations. 

Data Concerning Work Experience 

Training and seminars, previous workplaces and work experiences, graduated schools, foreign language knowledge, skills, certificates, professional knowledge. 

Transaction Security Data 

Log registrations, website login and exit information’s. 

Device Data 

Computer Internet Protocol (IP) and other data linked to a device, and data about usage of our website  “www.dundar.legal”. 

Special Categories of Personal Data 

Religious belief information and blood type (due to former Turkish ID card), data on criminal convictions and security measures biometric photo. 

 

Special Categories of Personal Data shall be processed in limited cases depending on the explicit consent of the data subject and to the extent where it is necessary for the services provided by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   or mandatory for fulfilling obligations of Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu provided that such information is not within the scope of the exception specified in paragraph 3 of Article 6 of the Law. In cases where explicit consent is required, the data subject may always withdraw her/his consent according to Article 7 of the Law. 

 

Within the scope of this Policy, Personal Data other than Special Categories of Personal Data shall be processed as per sections (a), (c), (ç), (e), (f) of paragraph 2 of Article 5 of the Law and processing of such Personal Data shall not be subject to the explicit consent. 

 

 1. METHODS FOR COLLECTING OF PERSONAL DATA  

The above-mentioned Personal Data are collected in physical or electronic platforms directly from sources depending on the manner in which, omer.dundar.1@hs01.kep.tr they are shared with Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   and processed and transferred within the scope of the purposes mentioned below. Automatic data processing systems are not used. 

 1. THE PURPOSES OF AND LEGAL GROUNDS FOR PROCESSING PERSONAL DATA 

As Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  , we will process your Personal Data in accordance with the following purposes and legal grounds: 

 

Data Subject 

Processed Personal Data Category 

Purposes of Processing Personal Data 

Legal Basis For Processing Personal Data 

Clients/service recipient 

– Identity Data  

– Contact Data 

– Special Categories of Personal Data (shall be processed in limited cases) 

 • To protect intellectual and industrial rights of Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  ’s clients/ service recipients, to carry out the litigation processes, to continue settlement negotiations, to provide other services for the resolution of disputes arising due to the violation or perceived violation of intellectual and industrial rights such as patents, additional patents, utility models, trademarks, copyrights, plant breeders’ right for new plant varieties, industrial design and domain name and to carry out the transactions before the administrative and judicial authorities, arbitrators, mediators and conciliators, notary opublic in Turkey within the scope of Industrial Property Law numbered 6769, Intellectual and Artistic Works numbered 5846 and other related legislation. 

 

 • To fulfill the obligations for archiving and sharing information with the competent authorities, including judicial and administrative authorities in Turkey, arising from the legislation and to carry out compliance procedures fully with the legislation.  

  

 • To prevent data loss and thus to make a copy / backup and for the purpose of conducting systemic and/or physical security processes. 

 

Pursuant to section (a) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is provided by the laws.  

 

Pursuant to section (c), of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for the performance of a contract. 

 

Pursuant to section (ç) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for compliance with our legal obligation. 

 

Pursuant to section (e) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is mandatory for the establishment, exercise or protection of any right. 

 

Pursuant to section (f) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is mandatory for our legitimate interest. 

Clients/service recipient 

Financial Data 

 • To carry out financial transactions arising from the services, to fulfill tax obligations and to carry out accounting activities. 

Pursuant to section (a) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is provided by the laws.  

 

Pursuant to section (c), of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for the performance of a contract. 

 

Pursuant to section (ç) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for compliance with our legal obligation. 

 

Pursuant to section (e) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is mandatory for the establishment, exercise or protection of any right. 

 

Supplier 

– Identity Data 

  

– Contact Data, 

 

-Financial Data 

 • To carry out contract processes. 

 

 • To carry out financial and accounting transactions. 

 

 • To carry out and supervise business activities. 

 

 • To receive recommendations for improving business processes and evaluate them. 

 

 • To carry out business continuity activities. 

 

 • To conduct the processes of purchasing goods/services. 

 

 • To conduct storage and archive activities. 

Pursuant to section (c), of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for the performance of a contract. 

Supplier 

Special Categories of Personal Data 

 • To carry out contract transactions with suppliers only if the attachment of the signature circular includes photocopy of the former T.R. ID card, which is submitted by the supplier.  

 

Pursuant to section (c), of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for the performance of a contract. 

Website Users 

– Identity Data 

  

– Contact Data 

 

– Transaction Security Data 

 • To return requests of website users when they contact with us on www.dundar.legalfrom “Contact Us” section. 

Pursuant to section (f) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is mandatory for our legitimate interest. 

 

Employee Candidate* 

– Identity Data 

  

– Contact Data  

 

-Professional Experience Data 

 • To evaluate candidates’ qualifications, experience and interest and their suitability for the open position. 
 • To check the accuracy of the information conveyed by the candidates or to contact third parties and do research about the candidate, if necessary. 

 

 • To communicate with the candidate about the application and recruitment process.  

 

 • To develop and improve the recruitment principles that Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   applies. 

 

Pursuant to section (c), of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for the performance of a contract. 

 

Pursuant to section (ç) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for compliance with our legal obligation. 

 

Pursuant to section (e) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is necessary for compliance with our legal obligation. 

 

Pursuant to section (f) of sub-paragraph 2 of article 5 of the Law; processing is mandatory for our legitimate interest. 

 

*You can access clarification text for employee candidates who applied for job or contacted from here. 

 

The Personal Data are processed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   in compliance with articles 5 and 6 of the Law provided that such processing shall not violate fundamental rights and freedoms of the data subjects; to the extent such processing is necessary to protect legitimate interests or where data subjects made their data in public. 

 1. RETENTION PERIOD OF PERSONAL DATA 

The Personal Data processed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   shall be kept for the periods which the purposes of processing require, specified in the applicable legislation. In case the reasons for the Personal Data processing no longer exist, the Personal Data shall be deleted, destructed or anonymized ex officio or upon the request of the data subject without prejudice to the cases where it is legally mandatory to retain data.  

 

 1. TRANSFER OF PERSONAL DATA 

By virtue of confidentiality obligation, the Personal Data provided to Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   are not disclosed or transferred to persons other than the attorneys, trademark/patent attorney and employees working at Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   and third parties whom the data requires to be shared in order to perform and pursue the Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  ’s duties. In this context, Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   may transfer the Personal Data to the receivers listed below for the following purposes within the scope of above-mentioned legal reasons and purposes of data processing as well as Article 8 of the Law: 

 • The Personal Data may be transferred to attorneys, trademark/patent attorneys and other employees employed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   in order to ensure communication during the establishment, term and performance of the contract. 
 • The Personal Data may be transferred to attorneys, trademark/patent attorneys and other employees employed by Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   in order to provide consultancy services to clients, to protect intellectual and industrial rights  of Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  ’s clients/ service recipients, to carry out the litigation processes, to continue settlement negotiations, to provide other services for the resolution of disputes arising due to the violation or perceived violation of intellectual and industrial rights such as patents, additional patents, utility models, trademarks, copyrights, plant breeders’ right for new plant varieties, industrial design and domain name and to carry out necessary registration applications and post-registration procedures before other administrative and judicial authorities and to inform the client in the context of attorney-client relationship. 
 • The Personal Data may be transferred to authorized institutions and organizations, including judicial and administrative authorities in Turkey in order to fulfill the obligations that are arising from the legislation.  
 • The Personal Data may be transferred to the suppliers and service providers who provide IT services to Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   in order to provide to copy and back up data services for preventing data loss and to carrying out systemic security processes. The said persons are obligated to provide an adequate standard of security for the Personal Data and to use and process them only on the Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu  ’s behalf. 

Your Personal Data may be transferred to document management platform of Microsoft’s cloud system SharePoint whose server is located abroad regarding your explicit consent according to Article 9/1 of the Law in order to store and archive. 

In addition, the servers that Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   uses for communication on electronic platform are located outside of Turkey. Therefore, if you contact Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   directly via e-mail, you are transferring your personal data abroad. It is possible to transfer the Personal Data to Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   by contacting via phone or other ways that you prefer.  

The Av. Ömer Dündar Hukuk Bürosu   takes the all necessary administrative and technical measures to ensure the confidentiality and security of the Personal Data specified in this Policy, and no more data transfers will be made than necessary. The Special Categories of Personal Data may be transferred upon the explicit consent of the data subject provided that such information is not within the scope of the exception specified in paragraph 3 of Article 6 of the Law. In cases where explicit consent is required, data subject may withdraw her/his consent according to Article 7 of the Law. The transfer of the Personal Data other than Special Categories of Personal Data within the scope of this Policy is not subject to explicit consent as per section (a) of paragraph 2 of Article 8 of the Law. 

 1. THE RIGHTS OF DATA SUBJECT 

As per Article 20 of the Constitution of the Republic of Turkey, everyone has the right to be informed on the personal data concerning themselves. Furthermore, within the scope of Article 11 of the Law, data subjects have a right to: 

 

 • Learn whether his/her personal data has been processed, 
 • Request information if his/her personal data has been processed, 
 • Learn the purposes of such processing of personal data and whether processed data is being used in accordance with these purposes, 
 • Learn the third persons to whom their personal data has been transferred within or outside the country, 
 • Request correction in case the processing of his/her personal data is incomplete or inaccurate and request notifying to the third parties to whom the personal data is transferred, 
 • Pursuant to the Article 7 of the Law, request the erasure or destruction of her/his personal data and request notifying to the third parties to whom the personal data is transferred, 
 • Object to negative consequences about her/him that is concluded as a result of analysis of the processed personal data exclusively by automatic means, 
 • Request claim indemnification if he/she suffered damages due to illegal processing of your personal data.  

 

Data subjects may send a mail to 1. Levent, Büyükdere Cad. A Blok No.173 Kat:11 Şişli/İstanbul or an e-mail to omer.dundar.1@hs01.kep.tr  in writing in order to exercise above-mentioned rights. If the conducting of the requests needs any additional costs, such costs will be reflected to the applicants by the Law Firm subject to the price list determined by the Turkish Personal Data Protection Authority (“Authority”).  

In case the application made by the data subject directly, the application should contain her/his name, surname, Turkish ID number (passport number for foreigners), address to convey the response and documents evidencing the identity. 

In case the application made by third party who acts on behalf of the data subject, such person should be specifically authorized on this matter and should submit any document as a proof of representing her/his authority. In this case, the application should contain the names, surnames, Turkish ID numbers (passport numbers for foreigners), addresses to convey the response of both the applicant and the data subject and documents evidencing their identities. 

Moreover, data subjects may send a request to exercise their right to complaint before the Authority with the contact information below: 

Address : Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat- 

Çankaya/Ankara 

Phone Number : +90312-216-5000 

Website : http://www.kvkk.gov.tr/ 

Last Update Date : January 2023